ΟΧΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οχήματα Συλλογής - Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού & Παραγώγων

Τα οχήματα μεταφοράς της εταιρείας μας υπόκεινται στον Νόμο3534/07 και στις τροποποιήσεις του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη συλλογή - μεταφορά βιολογικού υλικού και παραγώγων.
Κάθε όχημα έχει δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς βιολογικών υλικών (τουλάχιστον)σε τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες.

Θάλαμοι Μεταφοράς Βιολογικών Υλικών

Οι θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών είναι πιστοποιημένοι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) για τη μεταφορά και αποθήκευση θερμοευαίσθητων βιολογικών υλικών καθώς και κατά ADR για την ασφαλή μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών. Διαθέτουν κατάλληλη μόνωση που επιτρέπει τη διατήρηση της θερμοκρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες επιτυγχάνοντας έτσι τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασίας για οποιοδήποτε είδος μεταφερόμενου υλικού.
Για τη μεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχημα, προκειμένου η ψυκτική αλυσίδα να παραμείνει σταθερή, γίνεται χρήση μόνο ειδικών φορητών μέσων κατάλληλων για τη μεταφορά βιολογικού υλικού με χαρακτηριστικά (σταθερότητα, μόνωση) ανάλογα του θαλάμου συντήρησης.

Παρακολούθηση θερμοκρασίας

Οι συνθήκες θερμοκρασίας παρακολουθούνται με πιστοποιημένες συσκευές καταγραφής των δεδομένων της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα καταγραφής ταυτόχρονα τεσσάρων θερμοκρασιών τεσσάρων διαφορετικών σημείων.
Τα δεδομένα της θερμοκρασίας είναι διαθέσιμα άμεσα και αναδρομικά όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση.
Παρακολούθηση Γεωγραφικής Θέσης και θερμοκρασίας σε Πραγματικό Χρόνο
Για μεγαλύτερη ασφάλεια στη διακίνηση βιολογικών υλικών και παραγώγων και στην άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών η εταιρεία μας έχει εξοπλίσει τα οχήματά της με σύστημα GPS (Global Positioning System) με δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης όσο και της θερμοκρασίας των θαλάμων θερμοσυντήρησης.

Συσκευασία

Όταν απαιτείται, η συσκευασία βιολογικών υλικών πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών πιστοποιημένων συσκευασιών λαμβάνοντας υπόψη το είδος και την επικινδυνότητα του μεταφερόμενου υλικού καθώς και τις ειδικές συνθήκες μεταφοράς. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ FAQ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ποιοί είμαστε
Όραμα / Στόχοι / Αποστολή
Οχήματα μεταφοράς / Εξοπλισμός
Πιστοποιήσεις / Αδειοδοτήσεις
Γιατί με τη Meditransport
  Νομικό Πλαίσιο      

  Copyright © Meditransport 2014 Web Design Admore