ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗ
meditransport
 

1. Πιστοποιημένα Οχήματα Συλλογής-Μεταφοράς Βιολογικών Υλικών
Τα οχήματα μεταφοράς της Meditransport υπόκεινται στις διατάξεις του Νόμου 3534/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την συλλογή - μεταφορά βιολογικού υλικού. Κάθε όχημα μεταφοράς έχει δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς βιολογικών υλικών ακόμα και σε τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες.

2. Θάλαμοι Συντήρησης Βιολογικών Υλικών
Οι θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών είναι πιστοποιημένοι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την μεταφορά και αποθήκευση θερμοευαίσθητων βιολογικών υλικών καθώς και κατά ADR για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών. Διαθέτουν κατάλληλη μόνωση που επιτρέπει την διατήρηση της θερμοκρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες επιτυγχάνοντας έτσι τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασίας για οποιοδήποτε είδος μεταφερόμενου υλικού.

3. Παρακολούθηση Γεωγραφικής Θέσης και Θερμοκρασίας σε Πραγματικό Χρόνο
Τα οχήματα μεταφοράς της εταιρίας μας είναι εξοπλισμένα με συστήματα τηλεματικής παρακολούθησης τα οποία παρέχουν την δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της γεωγραφικής θέσης και με πιστοποιημένες συσκευές καταγραφής δεδομένων θερμοκρασίας για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των θαλάμων θερμοσυντήρησης.

4. Συσκευασία
Όταν απαιτείται, η συσκευασία βιολογικών υλικών πραγματοποιείται με τηχρήση ειδικών πιστοποιημένων συσκευασιών λαμβάνοντας υπόψη το είδος και την επικινδυνότητα του μεταφερόμενου υλικού καθώς και τις ειδικές συνθήκες μεταφοράς.

5. Αξιοπιστία
• Ταυτοποίηση δείγματος με μοναδικό κωδικό, με την παραλαβή.
• Αποστολή μηνύματος με την ολοκλήρωση της παράδοσης.
• Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς βλαστικών κυττάρων προς τις εταιρείες φύλαξης αυθημερόν, με ταχύτητα, ακρίβεια και αξιοπιστία, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα απαιτηθεί.
• Η εταιρία μας είναι η μόνη στην Ελλάδα που εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, περιβάλλοντος ISO 14001:2004 και υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007.
Η Meditransport Α.Ε. διασφαλίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μίας τόσο ευαίσθητης και σημαντικής υπηρεσίας, αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για την Ασφαλή Μεταφορά Βλαστοκυττάρων.

6.Έλεγχος & Αξιοπιστία
• Η εταιρεία μας είναι μόνη στην Ελλάδα που εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, περιβάλλοντος ISO 14001:2004 και υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007.
• Tαυτοποίηση βιολογικού υλικού με μοναδικό κωδικό κατά την παραλαβή. Το σύστημα τηλεματικής διαχείρισης με το οποίο είναι εξοπλισμένα όλα τα οχήματα της εταιρείας μας παρέχει την δυνατότητα συνεχής παρακολούθησης του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού. Με την ολοκλήρωση της αποστολής και την παράδοση του υλικού, ο αποστολέας ενημερώνεται μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου.
• Τα εφεδρικά οχήματα της εταιρείας μας παρέχουν τη δυνατότητα αδιάλειπτης και ασφαλής μεταφοράς οποιαδήποτε ημέρα και ώρα απαιτηθεί.
• Η εταιρεία μας διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τα μεταφερόμενα είδη για οποιαδήποτε φθορά και αλλοίωση και φέρει αποκλειστικά την ζημιά που τυχόν υποστεί το βιολογικό υλικό κατά την μεταφορά του.
• Η “Meditransport A.E.” διασφαλίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μίας τόσο ευαίσθητης και σημαντικής υπηρεσίας, αποστελεί τη σίγουρη λύση της ασφαλής συλλογής –μεταφοράς βιολογικών υλικών. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ FAQ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ποιοί είμαστε
Όραμα / Στόχοι / Αποστολή
Οχήματα μεταφοράς / Εξοπλισμός
Πιστοποιήσεις / Αδειοδοτήσεις
Γιατί με τη Meditransport
  Νομικό Πλαίσιο      

  Copyright © Meditransport 2014 Web Design Admore